KBT

INDIVIDUELLT ANPASSAD BEHANDLING

KBT – EN VETENSKAPLIG FÖRANKRING 

Kognitiva och beteendeinriktade terapier (KBT) är psykologiska behandlingsmetoder med vetenskaplig förankring som visat sig vara verksamma vid en rad olika problemområden.

KBT är numera ett paraplybegrepp för en uppsättning teorier och tekniker baserade på inlärningspsykologiska principer och kognitiv teori/psykologi där betoningen kan läggas olika.

De olika delarna under paraplyet kompletterar, snarare än konkurrerar, med varandra. Terapeuten väljer och integrerar arbetssätt utifrån patientens problem och de delar under paraplyet som de är förtrogna med.

I KBT finns flera metoder t ex Beteendeterapi, Kognitiv terapi, Schemafokuserad terapi, Mindfulnessbaserad kognitiv terapi, Acceptance and Committment Therapy (ACT), Compassionfokuserad Terapi (CFT), Dialektisk beteendeterapi (DBT).

Det lönar sig inte att springa när man är på fel väg ...

HUR GÅR EN KBT BEHANDLING TILL?

De flesta människor kämpar vid någon tidpunkt i sitt liv med problem som kan te sig närmast oöverstigliga att hantera på egen hand. En professionell samtalspartner kan ofta vara till stor hjälp för den som vill få nya nyanser i sitt sätt att se på sig själv och livet.

En KBT behandling inledes vanligen med att man tillsammans kartlägger aktuella symtom d v s vilket konkret psykiskt eller annat lidande klienten uttrycker. Därefter undersöker man tillsammans vilka situationer problemen uppstår i nuet, vilka tankar, känslor och beteenden som är kopplande till lidandet både på kort och lång sikt. Vid exempelvis social fobi kan ett undvikandebeteende i samband med sociala situationer på kort sikt ge reduktion av ångest men på lång sikt leda till att personen upplever sig ännu mer utanför och annorlunda.

Om klienten har en mångårig och långdragen problematik gör man vanligen en tillbakablick av uppväxten och kartlägger olika livshändelser som kan ha påverkat formande av aktuella beteenden.

KOGNITIV TERAPI HAR VISAT SIG SÄRSKILT LÄMPLIG VID:

  • depressioner
  • ångest
  • panikångest
  • fobier
  • rädslor
  • utmattningsproblematik
  • låg självkänsla
  • negativ självbild

Terapimetoden anpassas individuellt beroende på behov och problematik.

EXTERNA LÄNKAR

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi >>
Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier sfKBT >>

BOKTIPS

De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem
Arthur Freeman & Rose De Wolfe, Natur och Kultur, 2000

Vem är det som bestämmer I ditt liv. Om medveten närvaro
Еsa Nilsonne, Natur och Kultur, 2004

Att leva ett liv, inte vinna ett krig.
Anna Kеwer, Natur och Kultur, 2004